மாதிரி அறை

எங்களிடம் 800 M2 மாதிரி அறை உள்ளது, உங்கள் குறிப்புக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான மாதிரிகளைக் காண்பிக்கிறோம்.
நாங்கள் இலவச பங்கு மாதிரிகளை வழங்க முடியும், மேலும் பெரிய ஆர்டருக்கு, நாங்கள் இலவச OEM மாதிரியை வழங்க முடியும்.
குறைபாடுகளைத் தவிர்க்க அனைத்து ஆர்டர்களுக்கும் கூடுதல் அளவு வழங்கப்பட்டது.